மரண அறிவித்தல்


திருமதி ருக்குமணி சிங்கராசா

Born: 20 ஓகஸ்ட் 1955 – Death: 13 யூன் 2017