மரண அறிவித்தல்


திருமதி தனரட்ணம் பத்மநாதன் (தனம்)

Born: 14 யூன் 1938 – Death: 10 ஓகஸ்ட் 2017