மரண அறிவித்தல்


திருமதி ஞானரஞ்சினி பாலராஜா

Born: 10 செப்ரெம்பர் 1957 – Death: 11 ஒக்ரோபர் 2017