மரண அறிவித்தல்


திருமதி மங்கையற்கரசி கணேசமூர்த்தி

Born: 7 நவம்பர் 1940 – Death: 5 சனவரி 2018