மரண அறிவித்தல்


திருமதி கிறிசில்டா சந்திரலோஷினி கபிரியேல் (சந்திரா)

Born: 21 சனவரி 1957 – Death: 12 சனவரி 2018