மரண அறிவித்தல்


திரு மகானந்தன் மாணிக்கநடராசா (HNB முன்னாள் ஊழியர்– இலங்கை)

Born: 7 யூன் 1954 – Death: 6 மார்ச் 2018