மரண அறிவித்தல்


திரு சிவசொரூபன் சிவபாதம் (பம்பலப்பிட்டி இந்துக்கல்லூரியின் மாணவர்)

Born: 3 சனவரி 1962 – Death: 31 மார்ச் 2018