மரண அறிவித்தல்


திருமதி ஜெயலக்சுமி சத்தியமூர்த்தி

Born: 18 பெப்ரவரி 1945 – Death: 8 ஏப்ரல் 2018