திரு சுப்பிரமணியம் சங்கரப்பிள்ளை (முன்னாள் உதவித்தொழில் ஆணையாளர், தொழில் திணைக்களம், இலங்கை)


திரு சுப்பிரமணியம் சங்கரப்பிள்ளை

Born: 31 யூலை 1936 – Death: 10 யூலை 2018