மரண அறிவித்தல்


திருமதி திருநாவுக்கரசு வாசுமதி (இராசாத்தி)

Born: மண்ணில் : 14 ஒக்ரோபர் 1946 – Death: விண்ணில் : 6 ஓகஸ்ட் 2018