மரண அறிவித்தல்


திருமதி சுபத்திரை வன்னியசிங்கம்

Born: 16 ஓகஸ்ட் 1935 – Death: 17 ஓகஸ்ட் 2018