மரண அறிவித்தல்


திருமதி திரேஸ் அந்தோனியாப்பிள்ளை பாக்கியநாதர் (தவமணி)

Born: 15 DEC 1931 – Death: 01 JAN 2019