மரண அறிவித்தல்


திருமதி ராஜதுரை வரதலட்சுமி (ராசு)

Born: 01 MAR 1937 – Death: 21 APR 2019