மரண அறிவித்தல்


திரு கந்தசாமி ஞானசுந்தரம்

Born: 11 MAR 1933 – Death: 05 MAY 2019