மரண அறிவித்தல்


திருமதி கனகேஸ்வரி சீனிவாசகம்

Born: february 18,1931 – Death: June 2, 2019