மரண அறிவித்தல்


திருமதி தவமலர் கிருஸ்ணராசா (வேவி)

Born: 17 DEC 1948 – Death: 05 JUN 2019